تغذیه مناسب خیار

در مرحله اول دو تا چهار برگی کود فسفات بالا به مقدار 40 کیلوگرم در هکتار.

در فاز رویشی, همزمان استفاده از کودهای کامل 18-18-18+3MgO+TE  و یا 20-20-20+TE به میزان 50کیلوگرم در هکتار نیترات کلسیم 40 کیلوگرم در هکتار و آهن 2 کیلوگرم درهکتار.

بعد از ورود به فاز زایشی یعنی از زمان تبدیل گلها به میوه استفاده از کودهای پتاس بالا در سه مرحله تولید می شود.
مراحل مصرف

زمان مصرف

نوع کود مصرفی

غلظت

(گرم در لیتر آب)

مقدار مصرف در هر مرحله (کیلوگرم در هکتار)

1

دو هفته قبل از برداشت

ککیلا سوپرکس

15-5-35+2MgO+TE

یا

سولار اورال چم

12-6-36+2.5MgO+TE

1

30

2

از ابتدای برداشت تا پایان برداشت

ککیلا سوپرکس

12-12-36+TE

یا

سولار اورال چم

12-6-36+2.5MgO+TE

1

30

3

دو هفته مانده به پایان برداشت

نیترات پتاسیم

یا

سولفات پتاسیم

1

30

TE : عناصر ریزمغذی ( میکرو المنت)

 

درتمام دوره رشد محلول پاشی با ریز مغذی ها (میکروکامل) به میزان 1 تا 2 در هزار برای اواخر دوره رشد هر 15 روز یکبار توصیه می شود.

معمولا یک هکتار را با 500 لیتر آب محلول پاشی می کنند

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بازرگانی مخبری می باشد.