تغذیه مناسب یونجه
برای تغذیه یونجه امکان مصرف کود با سمپاش ها و محلول پاشی ( مصرف برگی ) وجود دارد و چنانچه از آبیاری تحت فشار (بارانی, خطی, چرخدار, دوار مرکزی یا سنتر پیوت) استفاده شود مصرف برگی و کود آبیاری به سهولت انجام می شود. برای سهولت کار و اقتصادی شدن آن می توان کودهای توصیه شده را با حشره کش ها یا قارچ کش ها همزمان مصرف کرد. کودهای مصرفی هیچگونه باقیمانده ای در خاک و محصول باقی نمی گذارند. توصیه کودی دقیق با آزمون خاک و آب, آبیاری و تجزیه برگی امکانپذیر است و کارشناسان این شرکت آماده مشاوره و توصیه کودی ویژه هستند.

شرایط مزرعه

زمان مصرف

نوع کود مصرفی

تعداد دفعات مصرف

غلظت

(گرم در لیتر آب)

 مقدار مصرف (کیلوگرم در هکتار)

یونجه تازه کاشت

پس از سبز شدن و رسیدن به ارتفاع 15 سانتی متری

ککیلا سوپرکس  13-41-13+TE

یا

سولار اورال چم  13-40-13+TE

دو نوبت به فاصله دو هفته

1

4

یونجه قابل برداشت

پس از هر چین

ککیلا سوپرکس 3-11-38+TE

یا

سولار اورال چم (0-54-34) MKP

پس از هر چین (تعداد چین برحسب رقم و شرایط آب و هوایی و منطقه کاشت تفاوت می کند)

1

5

TE : عناصر ریزمغذی ( میکرو المنت)

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بازرگانی مخبری می باشد.