تغذیه مناسب انگور

ازت از مهمترین عناصر غذائی است که عملکرد را تعیین و کنترل می کند. مصرف ازت خیلی زیاد نزدیک برداشت, رسیدن را به تاخیر می اندازد, خطر بیماریها را افزایش می دهد و باعث نرم شدن انگورها می شود.

فسفر به مقدار زیاد لازم نیست و انگور در استخراج فسفر از خاک خیلی خوب عمل می کند و در خاکهایی که طبیعتا فسفر کم است مصرف آن تشکیل حبه و محصول را افزایش می دهد.

پتاسیم در سرتاسر فصل رشد لازم است, بخصوص در طول دوره پرشدن میوه ها.

تغذیه در سیستم آبیاری قطره ای( جدول1)

دوره مصرف

نوع کود

مقدار و روش مصرف

نوع کود

مقدار و روش مصرف

از شروع فصل رشد تا گلدهی (رشد رویشی)

ککیلا سوپرکس 20-20-20+TE

یا

سولار اورال چم 20-20-20+TE

1 گرم در لیتر آب

7 روز یکبار

نیترات کلسیم سولار

1 گرم در لیتر آب , 7روز یکبار

از گلدهی تا برداشت محصول (رشد زایشی)

ککیلا سوپرکس 12-12-36++TE

یا

سولار اورال چم 12-6-36+2.5MgO+TE

1 گرم در لیتر آب

7 روز یکبار

نیترات کلسیم سولار

1 گرم در لیتر آب , 7روز یکبار

بلافاصله پس از پایان برداشت محصول

ککیلا سوپرکس 20-20-20+TE

یا

سولار اورال چم 20-20-20+TE

1 گرم در لیتر آب

محلولپاشی گردد

نیترات کلسیم سولار

1 گرم در لیتر آب , 7روز یکبار

TE : عناصر ریز مغذی (میکروالمنت ها)


ریز مغذی ها به خصوص "بر" و "روی" اهمیت زیادی دارند و بر روی تشکیل میوه و محصول نهایی تاثیر گذارند. مقدار مصرف مناسب عناصر غذایی مختلف و زمان مناسب مصرف بسیار حائز اهمیت است ولی از آن مهم تر تعادل بین این عناصر غذایی است که اگر متعادل نباشند, جذب بعضی از عناصر کاهش و یا افزایش می یابد. لذا توصیه می گردد:
کودهای جدول 1 ترجیحا در آبیاری قطره ای مصرف شوند ولی می توانند به صورت محلولپاشی روی شاخ و برگ نیز مصرف شوند. برای صرفه جویی در هزینه ها محلول پاشی های تغذیه ای را می توان با محلولپاشی های سموم قارچ کش و حشره کش (بر علیه آفات و بیماریها) همزمان انجام داد.
کودهای پس از برداشت محصول برای افزایش ذخایر شاخه ها و افزایش رشد غنچه های برگ و گل در سال آینده اهمیت دارد و بهتر است محلول پاشی شوند.
کودهای توصیه شده کودهای کاملی هستند و علاوه بر ازت, فسفر و پتاسیم, حاوی انواع ریزمغذی ها بوده و لذا تعادل غذایی خوبی را در خاک و گیاه ایجاد می کنند و ضمنا هیچگونه باقیمانده ای در محصول و خاک باقی نمی گذارند.
نیترات کلسیم سولار را نبایستی در یک تانک با محلولهای غلیظ حاوی فسفات یا سولفات مخلوط کرد که ممکن است رسوب ایجاد کند. توصیه می شود در آبیاری قطره ای در تانکهای جداگانه و یا در نوبت آبیاری جداگانه مصرف گردد و نیز جداگانه محلول پاشی شود.
توصیه های کودی جدول 1 بر اساس شرایط عمومی و نیاز های غذایی انگور است و از آنجایی که تاکستانهای مختلف از نظر کیفیت آب و خاک و شرایط زراعی ( ارقام, نوع پایه, سن درخت, سیستم کاشت و آبیاری) کاملا با هم متفاوت هستند, پس از انجام آزمایش خاک و آب, مشاوره با کارشناسان این شرکت توصیه می گردد. چنانچه کاشت انگور به صورت دیم است و یا کاشت به صورت کرتی و جوی پشته ای است, چهار نوبت محلول پاشی جدول تغذیه ای 2 توصیه می گردد.
برای بالا بردن کیفیت و ماندگاری بهتر پس از برداشت محصول, دو نوبت, یکی در اوایل فصل رشد تا قبل از گلدهی و دیگری پس از تشکیل میوه ها, درختان را با ریزمغذی به مقدار 1-0.5 کیلوگرم در هکتار محلول پاشی نمائید.تغذیه در کاشت انگور دیم در سیستم کاشت کرتی و جوی پشته ای ( جدول2)

دوره مصرف

نوع کود

مقدار و روش مصرف

نوع کود

مقدار و روش مصرف

در فاصله بین شروع فصل رشد تا قبل از گلدهی (دوره رویشی)

ککیلا سوپرکس 20-20-20+TE

یا

ککیلا سوپرکس 18-18-18+3MgO+TE

یا

سولار اورال چم 20-20-20+TE

یا

سولار اورال چم 18-18-18+3MgO+TE

1 گرم در لیتر آب

محلول پاشی

نیترات کلسیم سولار

1 گرم در لیتر آب محلولپاشی

در فاصله بین تشکیل غوره ها تا برداشت محصول (دوره زایشی)

ککیلا سوپرکس 12-12-36+TE

 یا

ککیلا سوپرکس 15-5-35+2MgO+TE

یا

سولار اورال چم 12-6-36+2MgO+TE

1 گرم در لیتر آب

محلول پاشی

نیترات کلسیم سولار

1 گرم در لیتر آب محلولپاشی

بلافاصله پس از پایان برداشت محصول

ککیلا سوپرکس 20-20-20+TE

یا

ککیلا سوپرکس 18-18-18+3MgO+TE

یا

سولار اورال چم 20-20-20+TE

یا

سولار اورال چم 18-18-18+3MgO+TE

1 گرم در لیتر آب

محلولپاشی

نیترات کلسیم سولار

1 گرم در لیتر آب محلولپاشی

TE : عناصر ریزb  مغذی (میکروالمنت ها)

 

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بازرگانی مخبری می باشد.